Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
21.3MB

Putovanje na drugu stranu kroz pokus

Ovim ćemo radom predstaviti kako provesti metodu obrnute učionice tijekom nastave na daljinu iz predmeta kemije, koja će uključivati izvođenje pokusa. Činjenica da smo bili primorani prijeći na online nastavu nije značilo da ne možemo sat kemije temeljiti na pokusu. Učenici su dobili materijal u obliku video lekcije u alatu GoFormativ iz koje su se pripremili za nadolazeći sat kemije te odgovarali na postavljena pitanja koja su se nalazila uz samu video lekciju u navedenom alatu. Sat je izvođen pomoću platforme Zoom u realnom vremenu po zadanom rasporedu. Na samome početku sata prolaze se pitanja i otklanjaju eventualne nejasnoće, nakon čega slijedi izvođenje demonstracijskog pokusa ispred računala, onako kako bi se izvodio pokus u učionici. Učenici su promatrajući pokus vodili bilješke i izvodili zaključke vođeni nastavnikom. Iz bilješki su učenici nakon sata za domaću zadaću pisali laboratorijski dnevnik u OneNote-u. Za crtež pokusa koristili su alat Chemix te su sliku importirali u svoj digitalni dnevnik. Kako bi im omogućili lakše pisanje laboratorijskog dnevnika, nastavnik je snimio pokus prije sata te ga montirao u alatu MovieMaker. Videom pokusa učenici su se mogli prisjetiti pokusa prije pisanja dnevnika. Ponavljanje i uvježbavanje zadataka provedeno je pri kraju sata putem alata za izradu testova i kvizova iz platforme mozaBook.

Kristina Kristek
III. Gimnazija Osijek, Osijek
Croatia

Silvija Krnić
III. Gimnazija Osijek, Osijek
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC