Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
3.0MB

Koliko sam uspješan/na u provođenju online nastave?

Radionica je nastala na temelju svakodnevnog rada s nastavnicima, posebice u doba pandemije. Centar za e-učenje Srca preko 13 godina pruža podršku nastavnicima i studentima u radu u online okruženju osiguravši visokokvalitetnu podršku u radu s digitalnim tehnologijama, kao i podršku (instrukcijski dizajn i dizajn učenja) u pripremi i provođenju online nastave. U okviru svoje podrške CEU je pripremio brojne materijale s uputama i savjetima kako pripremiti nastavu za online okruženje te kako izraditi pojedine module e-kolegija. Cilj radionice je otvoriti raspravu o tome koliko je visokoškolska nastava u izvanrednim okolnostima kvalitetna i prilagođena online okruženju, te koliko će stečena iskustva rada u online okruženju utjecati na pripremu nastave u novoj akademskoj/školskoj godini. Radionica je zamišljena na način da se nastavnike potiče na aktivno sudjelovanje, iznošenje iskustava i mišljenja o oblicima rada, organizaciji nastave i općenito izazovima online nastave. Pri održavanju radionice koristit će se i neki online alati za online komunikaciju i interakciju koji se mogu koristiti i u nastavi. Autorice su pripremile brojne informacije, savjete i upute koje su se tijekom dugogodišnjeg rada s nastavnicama pokazale korisnima, a tijekom radionice bit će predstavljene nastavnicima na sažet, jasan i strukturiran način. Nakon radionice polaznici će raspolagati s konkretnim idejama kako unaprijediti nastavu.

Neke od tema o kojima će se razgovarati su: asinkrona i sinkrona nastava, komunikacija i interakcija u online okruženju, formativno vrednovanje, priprema i podržavanje online predavanja, ishodi učenja, vrednovanje u online okruženju te otvoreni sadržaji.

Polaznici će biti zamoljeni koristiti vlastite mobilne uređaje.

Sandra Kučina Softić
Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar
Croatia

Tona Radobolja
Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC